Ms. Huỳnh Thị Khánh Hiểu

Phòng kế toán - Nhân sự

Chức danh: Phòng kế toán – Nhân Sự
Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh;  Nghiệp vụ kế toán
Số điện thoại: 0236.3.640.659
Email: hieu.htk@danggiahung.com