Nguyễn Đắc Phước

Phó Giám Đốc

Chức danh: Phó Giám Đốc
Chuyên môn: Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông
Kinh nghiệm làm việc: 5 năm
Số điện thoại: 0935.315.162
Email: phuoc.nd@danggiahung.com