KX-TSC11

Có 50 bộ nhớ
Lưu 50 số gọi đến và 20 số vừa gọi đi.
Hiển thị số gọi đi, đến (FSK & DTMF) Khóa cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế