RP432EW

• Module mở rộng thêm 32 vùng không dây
(Wireless Receiver, 32 zones; 868 MHz).
• Mở rộng thêm 32 vùng không dây.